sunnuntai 16. marraskuuta 2014

TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN OIKEILLE RAITEILLE

(Julkaistu Turkulainen-lehdessä 15.11.2014)
Demokratia on hyvä asia, mutta jos sitä ei noudateta, päätösten laillisuus murenee. Näin on jo tapahtunut Turussa, koska kaupunginhallitus ei ole laittanut täytäntöön valtuuston demokraattista päätöstä 5.5.1997 keskustan kehittämiseksi laadittavasta osayleiskaavasta. Kaupunginhallitus toimi kuntalain vastaisesti. 
 
Korkean liikemies- ja päättäjätason yhdistynein ponnistuksin on yli 20 vuotta kehitetty keskustorin maanalaista pysäköintiä henkilöautoille. On tuhrattu yli 17 vuotta kaupungin keskustan kehittämiseksi tarvittavaan osayleiskaavaan – tuloksetta. On laadittu toriparkkiasemakaava, joka syystä ei ole noudattanut niitä keskeisiä Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräyksiä, jotka sisältyvät osayleiskaavaan.

MRL 9 § sanoo: "Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia."
 
Demokratia ei myöskään aina takaa viisaita päätöksiä. Kaupungissamme voidaan kuitenkin harjoittaa myös viisasta demokratiaa. Siitä löytyy hyvä esimerkki: kaupunginhallitus, joka on tehnyt Turun raitiotiesuunnittelua työstävän WSP Finland -suunnittelutoimiston esittämien vaihtoehtoisten (!) ratkaisumallien pohjalta päätöksen ensivaiheen linjaratkaisuksi. Suunnittelutyön eri vaiheissa järjestettyihin työpajoihin on kutsuttu paljon osallistujia yhteiskunnan eri alueilta, mukaan lukien tärkeät kansalaisjärjestöt. Asiantuntijoiden opastamina tilaisuuksiin osallistuvat kaupunkilaiset ideoivat ja tekevät tehokkaan ryhmätyöskentelyn puitteissa esityksiä raitiotiesuunnittelun jatkotyöstämiseen. Kaupunkinsa kehittämisestä kiinnostuneiden kansalaisten kuuleminen toteuttaa osallistuvan, vuorovaikutteisen demokratian ideaa ja kannustaa heitä antamaan panoksensa yhteiseksi hyväksi.                                                                 

Kaupungin päättäjät ja esittelyvastuussa olevat johtavat viranhaltijat ovat siis tehneet hyvää työtä huolehtiessaan yhteisiin asioihin vaikuttamisen mahdollistumisesta kaupunkikansalaisille näin laajasti. Demokratia toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla – ja valtuuston hyväksymään Turun yleiskaava 2020:een sisältyvä liikennestrategiakin, jonka keskeisiä pointteja on keskustaan suuntautuvan henkilöautoliikenteen voimakas vähentäminen kestävän kehityksen mukaisesti.
 
Valtuuston päätöksen (5.5.1997) noudattamatta jättämisen, väärässä järjestyksessä toteutettujen lainvastaisten kaavaratkaisujen, vaihtoehdottoman ”suunnittelun” ja kansalaisten täysin riittämättömän kuulemisen perusteella toriparkki ei voi eikä saa olla ratkaisu Turun keskustorin ja keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.