keskiviikko 27. toukokuuta 2015

KANSANEDUSTAJIEN KIRJALLINEN FENNOVOIMA-KYSYMYS HALLITUKSELLE


Kansanedustajat Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi jättivät hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen (20.5.2015) Fennovoiman suunnitteleman ydinvoimalan maa-alueen siirtymisestä venäläisen ydinvoimaloita valmistavan Rosatomin omistukseen. 
 
Kansanedustajat nostavat kysymyksessään esiin hyvin tärkeitä asioita. ”Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa herättää ihmetystä jo se, että Suomeen ollaan puuhaamassa kolmasosaltaan Rosatomin omistamaa ydinvoimalaa, Rosatomhan on suoraan Venäjän hallituksen alainen ja entiseltä nimeltään Venäjän atomienergiaministeriö.” (Hassi) ”Fennovoima ei ole vielä jättänyt rakennuslupahakemusta eikä edes ilmoittanut, että periaateluvan ehdot täyttyvät. Tämän vuoksi kiire, jolla Fennovoima on pakkolunastamassa Hanhikiven laitosalueen maita, ei tunnu perustellulta.” (Halmeenpää)

Kysyjät toteavat myös, että eduskunnan hyväksymä periaatelupa edellyttää, että Fennovoiman omistuksesta vähintään 60 % on oltava kotimaista tai EU- tai ETA-alueelta tulevaa varsinaisen rakentamislupahakemuksen jättämiseen 30.6.2015 mennessä. Samaan päivämäärään mennessä Fennovoiman tulee antaa selvitys täsmennetyistä suunnitelmista ydinjätehuollon järjestämiseksi. Näistä ehdoista yhdenkään täyttymisestä ei kysymyksen esittäjien mukaan ole vielä ilmoitettu.

Eduskunnan Fennovoiman ydinvoimalan rakentamista koskevat periaatepäätökset vuodelta 2010 ja 5.12.2014 ovat voimassa 30.6.2015 saakka. Tiedotteessaan koskien eduskunnan viime mainittua päätöstä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kirjoittaa, että kyse on ”toisaalta kansallisen edun turvaamisesta, jolla varmistetaan maan energiapolitiikan ohjattavuutta ja huoltovarmuutta, toisaalta hankkeen yleisestä hyväksyttävyydestä. Tämä omistusehto on myös tulevia hallituksia poliittisesti sitova.” Yleisestä hyväksyttävyydestä! TEM:n tarkoittamaa näin kattavaa hyväksyttävyyttä, jota kansakuntamme kehitystä ja tulevaisuutta määrittävät energiapoliittiset ratkaisut edellyttävat, ei kansan keskuudessa kuitenkaan ole havaittavissa.

Ei ainakaan mikäli sitä laajaa kansalaiskeskustelua (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Pohjanlahden molemmin puolin) on uskominen, jossa Fennovoiman ja Lassila-Tikanojan Hanhikiven alueella suorittamat metsähakkuut, teiden rakentamiset, pakkolunastukset sekä viranomaisten myöntämät maisematyöluvat on koettu ”yleisesti hyväksyttävinä” ihmisoikeusloukkauksina ja puuttuvien rakennuslupien vuoksi selkeästi lainvastaisina. Näiden toimijoiden röyhkeiden tekojen laillisuus tulee syystä testauttaa kantelulla eduskunnan oikeusasiamiehelle ja hallinto-oikeudelle. Näin on tehtävä nopealla aikataululla, ennen kuin em. potentiaaliset lainrikkomukset lisääntyvät ja kansalaiset joutuvat kärsimään vielä enemmän.sunnuntai 10. toukokuuta 2015

GRUNDINKOMST KUNDE HINDRA SAMHÄLLSMOBBNINGEN

(Artikeln blev publicerad 6. februari 2015 i Åbo Underrättelser:  http://www.abounderrattelser.fi/news/2015/02/grundinkomst-kunde-hindra-samhallsmobbningen.htm)

Arbetsminister Ihalainen säger i Helsingin Sanomat 16.1.2015: "I Finland har man inte insett det faktum att hälften av alla arbetslösa, dvs 180 000 personer, är svårare att sysselsätta. Det gäller långtidsarbetslösa som periodiskt är utan arbete och förgäves utsätts för sysselsättningsåtgärder. [...] Vi har varit bekymrade över att arbetslösheten håller på att utvecklas till tidsbomb. Även om exporten börjar återhämta sig och ekonomin tillfriskna, sker dessa människors återanställning inte av sig självt. Det krävs stöd för arbetsförmåga, rehabilitering, sociala tjänster och utbildningsverksamhet."

Det är arbetskraftsmyndigheternas fraseologi och retorik, som är orsaken till att dessa 180 000 arbetslösa har förblivit arbetslösa i onödan. Detta har hänt trots att man under årtionden har anordnat stödåtgärder som gäller arbetsförmåga, rehabilitering etc. Samma liturgi kommer sannolikt också Ihalainens efterträdare att följa, om man inte gör något helt annat än upprepar de gamla ”lösningar” som bara är kosmetik och inte leder till en verklig förändring men som säkert garanterar att även de följande generationerna långtidsarbetslösa blir tvungna att gå i dessa myndigheters ledband.

Det är hög tid att lösgöra sig från den tomma vältalighet samt kränkande attityder och tvångsföreställningar som förstör aktiviteten hos duktiga, kunniga, erfarna och utsökt kreativa människor. Den här typens stagnation av social utveckling, vilket upprätthålls av vår maktapparat, hindrar människor från att återvinna sin sociala integration, aktivitet och produktivitet samtidigt som de på ett förnedrande sätt exkluderas ur ett liv vars innersta väsen utgörs av människans självständighet, frihet, okränkbarhet och självrespekt.

Oberoende av sitt mantra ”utkomsten skyddas bara genom [att ta emot] arbete” har riksdagsledamöterna misslyckats med att garantera sitt folk detta humana livsvillkor i tillräckligt mått – även på grund av de lagar som de stiftat. Det är dags att totalt tänka om så att detta destruktiva förhållningssätt upphör. I stället för att man först ”försöker” garantera folket ett arbete som det inte finns, borde lagstiftningen garantera människorna en tillräcklig, anständig inkomst! Först då börjar de som kränkts och marginaliserats pga av ovan nämnda åtgärder, m.a.o. samhällsmobbning, återfå det värde och de rättigheter som enligt konstitutionen och jämställdhetslagen tillkommer varje medborgare.

När man litet parafraserar en rik tysk entreprenör, med Erich-Fromm-priset belönad grundinkomstaktivist Götz Werner, får man ett svar på hur detta görs. Han konstaterar att när vi ger människan pengar (vederlagsfri basinkomst), möjliggör vi hennes sociala integration. "Pengar är inte betalning för arbete, utan de gör arbete möjligt – det att vi arbetar då vi så vill, inte därför att vi måste."

perjantai 8. toukokuuta 2015

SUOMI AJAUTUMASSA KEHITYKSEN SIVURAITEELLE!

Finlaysonin päätti purkaa sopimuksensa tavaratalo Kärkkäisen kanssa tämän suvaitsemattomien ja eettisten kaupankäyntitapojen kanssa jyrkässä ristiriidassa olevien rasististen mielipiteiden perusteella. Mitä tekee Fennovoima? Se tekee sopimuksia vielä epäeettisemmin toimivien yritysten kanssa; sellaisten joiden omistajatahot – Venäjän valtio ja sen ylin johto – eivät "tunne" eivätkä tunnusta sivistysvaltioiden kaupankäynnille asettamia pelisääntöjä ja eettisiä normeja.

Fennovoima ja sen toiminnan eettisyyden arvioinnista itsensä jäävänneet tahot, kuten elinkeinoministeriö ja  muut ydinvoiman puolustajat, tukevat siis em. venäläisten partnereiden harjoittamaa, maailmalla laajasti tuomittua politiikkaa ja kaupankäyntikulttuuria. Suomen parlamentti teki heidän lobbauksensa tuloksena periaatepäätöksen Rosatomin ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle. 

Jättäen edellä mainitut inhimilliset taipumukset ja kaupanteon motivaattorit hieman syrjemmälle ydinvoiman lisärakentamisen järkevyyden osalta on kysyttävä erityisesti sen energiataloudellisten realiteettien perään. Lukuisissa maissa suoritetut tutkimukset ja saavutetut tulokset osoittavat uusiutuvien energiamuotojen joka suhteessa paremman kannattavuuden. Syystä näiden energiamuotojen kaikkialla voimistuva rakennusboomi antaa perustellun aiheen todeta, että Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen ei ole tästä ajasta.

Arvostettu suomalainen teknillisen fysiikan professori Peter Lund 4.3.2015 Twitterissä: "Miksi ulkoistamme energiapolitiikkamme Venäjälle, Ranskalle ja öljymaihin? Otetaan energia omiin käsiin! Resurssien ja osaamisen kannalta olemme uusiutuvien mahtimaa. Mutta se pitää saada käyttöön! Nyt on korkea aika siirtyä Suomessakin uudelle vuosisadalle energia-ajattelussa ja tehdä energiaremontti." (Kannattaa lukea erityisesti arvostetun Washington Post -lehden artikkeli 1.5.2015, joka avautuu tämän linkin takaa: http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/04/30/why-teslas-announcement-could-be-such-a-big-deal/.)

Kansamme erityinen huolenaihe kohdistuu myös Fennovoiman ja sen suomalaisten yhteistyökumppaneiden useisiin toimiin, joissa on toimittu selkeästi lainvastaisesti. Ennen eduskunnan lopullista rakennuslupapäätöstä Pyhäjoen kunta otti oikeuden omiin käsiinsä ja aloitti laajat rakennustyöt voimalan sijoituspaikaksi ”päätetyllä” Hanhikiven alueella ja tuhosi laajasti alueen luontoa. Paikallinen poliisi otti oikeuden omiin käsiinsä lähtiessään puolustamaan kunnan laitonta päätöstä estämällä kansalaisten mielenosoituksen, jolla he halusivat rauhallisesti demonstroida kunnan päättäjien lainvastaista päätöstä ja viranomaisten laittomuuksia vastaan.

Uusi eduskunta on nyt vedenjakajalla. Sen tulee tehdä kansansa tulevaisuuden hyväksi ainoa oikea ratkaisu, joka ei perustu kansainvälisiä lakeja ja ihmisoikeuksia loukkaavien "yhteistyökumppaneiden" hyväksymiseen; ratkaisu, joka ei  perustu omien lakiemme noudattamattomuuteen ja kansalaismielipiteen väheksymiseen. Oikea energiapoliittinen ratkaisu ei myöskään lisää kansamme turvattomuutta eikä hyväksy kansamme taloudellista taakkaa keventämättömän, ajastaan kaiken aikaa yhä enemmän etääntyvän ydinenergian lisärakentamista.
 
Jos eduskunta edellä mainituista faktaseikoista huolimatta myöntää rakennusluvan Fennovoimalle, voi vain arvailla millaisen syöksyn se järjestää maamme kansainväliselle maineelle ja imagolle. Kansaansa kunnioittava parlamentti ei  sellaista yksinkertaisesti voi eikä saa hyväksyä.