keskiviikko 27. toukokuuta 2015

KANSANEDUSTAJIEN KIRJALLINEN FENNOVOIMA-KYSYMYS HALLITUKSELLE


Kansanedustajat Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi jättivät hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen (20.5.2015) Fennovoiman suunnitteleman ydinvoimalan maa-alueen siirtymisestä venäläisen ydinvoimaloita valmistavan Rosatomin omistukseen. 
 
Kansanedustajat nostavat kysymyksessään esiin hyvin tärkeitä asioita. ”Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa herättää ihmetystä jo se, että Suomeen ollaan puuhaamassa kolmasosaltaan Rosatomin omistamaa ydinvoimalaa, Rosatomhan on suoraan Venäjän hallituksen alainen ja entiseltä nimeltään Venäjän atomienergiaministeriö.” (Hassi) ”Fennovoima ei ole vielä jättänyt rakennuslupahakemusta eikä edes ilmoittanut, että periaateluvan ehdot täyttyvät. Tämän vuoksi kiire, jolla Fennovoima on pakkolunastamassa Hanhikiven laitosalueen maita, ei tunnu perustellulta.” (Halmeenpää)

Kysyjät toteavat myös, että eduskunnan hyväksymä periaatelupa edellyttää, että Fennovoiman omistuksesta vähintään 60 % on oltava kotimaista tai EU- tai ETA-alueelta tulevaa varsinaisen rakentamislupahakemuksen jättämiseen 30.6.2015 mennessä. Samaan päivämäärään mennessä Fennovoiman tulee antaa selvitys täsmennetyistä suunnitelmista ydinjätehuollon järjestämiseksi. Näistä ehdoista yhdenkään täyttymisestä ei kysymyksen esittäjien mukaan ole vielä ilmoitettu.

Eduskunnan Fennovoiman ydinvoimalan rakentamista koskevat periaatepäätökset vuodelta 2010 ja 5.12.2014 ovat voimassa 30.6.2015 saakka. Tiedotteessaan koskien eduskunnan viime mainittua päätöstä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kirjoittaa, että kyse on ”toisaalta kansallisen edun turvaamisesta, jolla varmistetaan maan energiapolitiikan ohjattavuutta ja huoltovarmuutta, toisaalta hankkeen yleisestä hyväksyttävyydestä. Tämä omistusehto on myös tulevia hallituksia poliittisesti sitova.” Yleisestä hyväksyttävyydestä! TEM:n tarkoittamaa näin kattavaa hyväksyttävyyttä, jota kansakuntamme kehitystä ja tulevaisuutta määrittävät energiapoliittiset ratkaisut edellyttävat, ei kansan keskuudessa kuitenkaan ole havaittavissa.

Ei ainakaan mikäli sitä laajaa kansalaiskeskustelua (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Pohjanlahden molemmin puolin) on uskominen, jossa Fennovoiman ja Lassila-Tikanojan Hanhikiven alueella suorittamat metsähakkuut, teiden rakentamiset, pakkolunastukset sekä viranomaisten myöntämät maisematyöluvat on koettu ”yleisesti hyväksyttävinä” ihmisoikeusloukkauksina ja puuttuvien rakennuslupien vuoksi selkeästi lainvastaisina. Näiden toimijoiden röyhkeiden tekojen laillisuus tulee syystä testauttaa kantelulla eduskunnan oikeusasiamiehelle ja hallinto-oikeudelle. Näin on tehtävä nopealla aikataululla, ennen kuin em. potentiaaliset lainrikkomukset lisääntyvät ja kansalaiset joutuvat kärsimään vielä enemmän.